Latest Entries »

น้ำผลไม้

รองเท้า

รองเท้าreclycle

แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ

การประกอบอาชีพอิสระ    
          การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่นตัวต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าหรือการบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุคกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม มีอิสระในการกำหนดรูปแบบ และวิธีดำเนินงานของตัวเอง ได้ตามความเหมาะสมไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่แน่นอน ผลตอบแทนที่ได้รับคือ เงินกำไรจากเงินลงทุน สำรวจคุณเองว่าคุณพร้อมที่จะมีธุรกิจของตนเองแล้วหรือยัง    
          การประกอบอาชีพอิสระไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความพยายาม การประกอบอาชีพอิสระ เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจนพบกับความสำเร็จ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ View full article »