Latest Entries »

แม่สีและการผสมสี

larger-color-wheel-7562515

เราเรียนรู้ว่า “แม่สี” หรือ “สีลำดับที่ 1” ประกอบด้วยสี 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน

ที่เรายกให้สีเหล่านี้เป็นแม่สีก็เพราะว่าไม่มีสีใด ๆ ผสมกันแล้วได้สีเหล่านี้

แต่สีเหล่านี้สามารถผสมกันเพื่อให้เกิดเป็นสีอื่นได้

เมื่อเรานำแม่สีแต่ละสีมาผสมกันเป็นคู่ ๆ ก็จะได้สีใหม่เกิดขึ้น 3 สี คือ

– สีเหลือง ผสมกับ สีน้ำเงิน ได้สีเขียว

– สีเหลือง ผสมกับ สีแดง ได้ สีส้ม

– สีแดงผสมกับสีน้ำเงิน ได้ สีม่วง

เราเรียกสีที่เกิดขึ้นใหม่ 3 สีนี้ว่า “สีลำดับที่ 2” View full article »

 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ. นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วย นางเบญจมาศ แสนแสง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และคณะ เข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพและรับสมัครนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ามกลางนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าฟังกว่า 300 คน View full article »
Tense คือรูปกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆ หมายความว่า ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ก็จะมีรูปกิริยา ที่เป็นอดีต (past tense) ถ้าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
ก็จะมีรูปกิริยาที่เป็นปัจจุบัน (Present Tense) ถ้าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในอนาคต
ก็จะมีรูปกิริยาที่ เป็นอนาคต (Future Tense) โครงสร้างของ Tense ต่างๆ มีดังนี้
1.1 Present Simple Subject + V ช่อง1 +………
Present Simple Tense
ตัวอย่าง Penrat calls me every day
1.2 Present Continuous S + is, am, are + Vช่อง1 + V -ing +………
ตัวอย่าง Penrat is cooking
ัตัวอย่าง Penrat has already finished her work
ตัวอย่าง Penrat has been sitting here for one hour
Past Tense
2.1 Past Simple S + Vช่อง 2 +……..
ตัวอย่าง Penrat bought a watch yesterday
2.2 Past Continuous S + was, were + Vช่อง1 + V -ing +………
ตัวอย่าง While Penrat was sleeping her friend called her last night
2.3 Past Perfect S + had +V ช่อง 3………..
ตัวอย่าง Penrat had already eaten by the time I got home last night
2.4 Past Perfect Continuous S + had + been + V-ing……..
ตัวอย่าง Penrat had been studying for 2 hours before her friend came<
3.1 Future Simple S + will, shall + Vช่อง1 +………
ตัวอย่าง Penrat will call me tonight
3 .2 Future Continuous S + will, shall + be +V -ing +………
ตัวอย่าง Penrat will be sitting in class at this same time tomorrow
3 .3 Future Perfect S + will, shall+ have +V ช่อง 3 +…………
ตัวอย่าง Penrat will have eaten by the time her parents arrive tonight
3 .4 Future Perfect Continuous S + will, shall+have + been + V-ing……..
ตัวอย่าง Penrat will have been working here for 12 years by the time she resigns
next month View full article »

ไตรยางศ์

ไตรยางศ์ หรือ อักษรสามหมู่ คือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะการผันวรรณยุกต์ ของพยัญชนะแต่ละหมวด เนื่องจากพยัญชนะไทย เมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์หนึ่งๆ แล้วจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน การจัดหมวดพยัญชนะ ทำให้การเรียนภาษาไทยง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงเชื่อว่า ในชั้นแรกนั้น การแบ่งหมวดหมู่พยัญชนะน่าจะทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการแต่งตำราสอนภาษาไทยแก่นักเรียน View full article »

การปฏิบัติสำหรับกรณีฉุกเฉิน

 1. ตั้งสติให้ได้อย่าตกใจ
 2. ขอความช่วยเหลือ
 3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • ช่วยหายใจ ให้อากาศเข้าปอดสะดวก คลายเสื้อผ้าให้หลวม
  • ห้ามเลือด
  • นอนนิ่งๆ ห่มผ้า คอยสังเกตอาการ จับชีพจรเป็นระยะ
  • ถ้ามีกระดูกหักอย่าเคลื่อนย้าย
  • ห้ามรัปประทานสิ่งใด (ถ้าไฟลวกรุนแรงให้จิบน้ำคำเล็กๆ View full article »

        ในทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ มัธยฐาน คือการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางชนิดหนึ่ง ที่ใช้อธิบายจำนวนหนึ่งจำนวนที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น ออกเป็นครึ่งส่วนบนกับครึ่งส่วนล่าง มัธยฐานของรายการข้อมูลขนาดจำกัด สามารถหาได้โดยการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วถือเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน ถ้าหากจำนวนสิ่งที่สังเกตการณ์เป็นจำนวนคู่ ทำให้ค่าที่อยู่ตรงกลางมีสองค่า ดังนั้นเรามักจะหามัชฌิม (mean) ของสองจำนวนนั้นเพื่อให้ได้มัธยฐานเพียงหนึ่งเดียว View full article »

   คำว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความ เฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสม มาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน  อีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม  สภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
         ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณ ธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน ในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน การทำมาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การ  ปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี
          ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
         ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความ สมดุล ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีคน เฒ่าคนแก่ เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน   แก่
 ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้าน เคารพธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ำ ป่า เขา ข้าวแดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว

          ภูมิปัญญาจึงเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม เป็นความรู้ที่มีเอกภาพของทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กันอย่างมีความสมดุลเราจึงยกย่องความรู้ขั้นสูงส่งอันเป็นความรู้แจ้งในความจริงแห่งชีวิตนี้ว่า “ภูมิปัญญา”

พิธีสู่ขวัญควาย

ความคิดและการแสดงออก


          เพื่อจะเข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้าน จำเป็น ต้องเข้าใจความคิดของชาวบ้านเกี่ยวกับโลก  หรือที่เรียกว่า โลกทัศน์ และเกี่ยวกับชีวิต หรือที่เรียกว่า ชีวทัศน์ สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมอันเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับการแสดงออกใน
 ลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
          แนวคิดเรื่องความสมดุลของชีวิต เป็นแนวคิด พื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน การแพทย์แผนไทยหรือที่เคยเรียกกันว่า การแพทย์แผนโบราณ นั้น มีหลักการว่า คนมีสุขภาพดีเมื่อร่างกายมีความสมดุลระหว่างธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ  คนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะธาตุขาดความสมดุล จะ มีการปรับธาตุ โดยใช้ยาสมุนไพรหรือวิธีการ อื่น ๆ คนเป็นไข้ตัวร้อน หมอยาพื้นบ้านจะให้ยาเย็นเพื่อลดไข้ เป็นต้น
          การดำเนินชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกัน ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์สามด้าน คือ           ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านในชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดี มี หลักเกณฑ์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนมา เช่น ลูก ควรปฏิบัติอย่างไรกับพ่อแม่ กับญาติพี่น้อง กับ ผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ กับเพื่อนบ้าน พ่อแม่ ควรเลี้ยงดูลูกอย่างไร ความเอื้ออาทรต่อกันและ กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในยามทุกข์ยากหรือมีปัญหา ใครมีความสามารถพิเศษก็ใช้ ความสามารถนั้นช่วยเหลือผู้อื่น เช่น บางคน เป็นหมอยา ก็ช่วยดูแลรักษาคนเจ็บป่วยไม่สบายโดยไม่คิดค่ารักษา มีแต่เพียงการยกครู หรือ การรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชามาให้ เท่านั้น หมอยาต้องทำมาหากินโดยการทำนาทำ ไร่ เลี้ยงสัตว์เหมือนกับชาวบ้านอื่น ๆ บางคนมี ความสามารถพิเศษด้านการทำมาหากิน ก็ช่วย  สอนลูกหลานให้มีวิชาไปด้วย View full article »

 การถ่ายทอดลักษณะทาง โครโมโซม

             โครโมโซมด้วยกัน  2   ชนิด   คือ   โครโซมในเซลล์ทั่วไปของร่างกาย     ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเพศ เรียก ออโตโซม  และโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศเรียก โครโมโซมเพศ   โครโมโซมเพศหญิง    จะมีลักษณะและขนาดเหมือนกันทั้งคู่    ใช้สัญลักษณ์  xx   ส่วน โครโมโซมเพศชายจะมี   รูปร่างลักษณะ  และขนาดต่างกัน ใช้สัญลักษณ์ xy   View full article »