อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : อ.เคชนทร์ กองพิลา

 ผู้จัดทำโครงงาน :  นางสาว เกศริน โพธิ์ปัดชา ม .6/2 เลขที่  13

Advertisements